parallax background

Wytyczne dot. pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie w budynkach jednorodzinnych


Wytyczne dot. pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie w budynkach jednorodzinnych

Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie do zainstalowania kotłów, określa Rozporządzenie z 12.04.2002, Dz. U Nr 75 z 2002 r, z uzupełnieniami, oraz norma PN-B-02431.

I tak kotły gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich:

- wysokości (co najmniej 2,2 m),

- kubatury (minimum 8 m? dla urządzeń pobierających powietrze z tych pomieszczeń oraz 6,5 m? dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania),

- wentylacji (odprowadzenia spalin i dopływu powietrza do spalania).

Dla pomieszczeń z odprowadzaniem spalin typu B (pobór powietrza z pomieszczenia i wyrzut spalin na zewnątrz), obciążenie cieplne tych urządzeń na 1 m? kubatury pomieszczenia, nie może przekraczać:

- 350 W dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz dla wnęk kuchennych połączonych z przedpokojem

- 4650 W dla pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym kuchni w mieszkaniach.

Przekładając tę porcję wiedzy na rozwiązania praktyczne, kotły gazowe o mocy do 30 kW można instalować w pomieszczeniach kuchennych (również wydzielonych z salonu), w piwnicy, w pomieszczeniach technicznych, na poddaszu, czy w łazience (pamiętając w tym wypadku o zaleceniu zastosowania odprowadzania spalin typu C).

Kotłów gazowych o małej mocy nie wolno ich instalować w garażach, na klatkach schodowych, kuchniach z miejscami do spania, pralniach oraz pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania i odprowadzaniem spalin typu C (zasysanie powietrza z zewnątrz oraz wyrzut spalin na zewnątrz), mogą być instalowana w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.

W przypadku gazu płynnego najważniejsze ograniczenia to:

- poziom podłogi pomieszczenia z kotłem musi być powyżej gruntu

- otwór wentylacji nawiewnej oraz dla ewentualnego wypływu gazu płynnego musi być nie mniejszy niż 200 cm? ,oraz wykonany równo z podłogą (stąd wykluczenie łazienek)

Kotły kondensacyjne na paliwo olejowe do 30 kW należy instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli w kotłowniach lub wydzielonych pomieszczeniach technicznych. W pomieszczeniach tych można postawić zbiornik oleju o objętości nie większej niż 1 m ?, w odległości od kotła co najmniej 1 m, oraz zabudowanie zbiornika w szczelnej wannie wychwytującej olej opałowy lub zbiornika dwupłaszczowego.

Styczeń 2009 r.

Andrzej Grasza

Buy now